ART JANA » OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ, UŽIVATELSKÝ ÚČET, REGISTRACE

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodem www.ArtJana.cz dále jen prodávající a zákazníkem, dále jen kupujícícm.
 2. Prodejce Jana Škubalová, se sídlem Zábělská 87, Plzeň, IČ 64879267 je vlastníkem webových stránek www.ArtJana.cz, který se zabývá obchodem.
 3. Každému kupujícímu je dána možnost registrace. Nakupovat však můžete i bez ní.
 4. Kupující si objednává závazně zboží pomocí objednávkového formuláře.
 5. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 7. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 8. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě,  kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
 9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 10. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Související poplatky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Jedná se zejména o balné a poštovné.
 11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce dále jen „elektronická adresa kupujícího“.
 12. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy - náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory - si hradí kupující sám.
 15. Není-li zboží skladem, je o tom kupující neprodleně informován - nejpozději však do 2 pracovních dní.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, UPLATNĚNÍ SLEV, ZÁLOHY NA ZAKÁZKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby
  - v hotovosti v provozovně prodávajícího
  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  - bezhotovostním převodem na účet u KB 107-3029960287/0100
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené  s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou  i náklady spojené s dodáním zboží. Cena je stanovena na základě platných tarifů České pošty či jiného dopravce a může se tak v průběhu času měnit.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je přístupná v zákaznické sekci každému kupujícímu. V případě zaslání zboží na dobírku může být doklad na přání zákazníka přiložen v balíku.
 5. Nejmenší hodnota objednávky je 200,- Kč bez zahrnutého poštového a balného. Tento limit se nevztahuje na osobní odběr.
 6. K vybranému druhu DOPRAVNÉHO je připočtena částka za balné, dále pak bude připočtena částka za DOBÍRKU podle aktuálního tarifu dopravce, který se může v průběhu času měnit. U nadměrných zásilek - bude dopravné třeba odsouhlasit zákazníkem písemně emailem.
 7. Právo výběru slev zboží u objednávek si vyhrazuje majitel obchodu. To se pak týká při objednávání alespoň 50 ks od jednoho druhu zboží - týká se kreativních sad a zároveň hodnota objednávky bez balného a poštovného bude alespoň 2500 Kč. O tuto slevu je však třeba požádat v kolonce VZKAZ PRO ART JANA při dokončování objednávky a uvést HROMADNÁ OBJEDNÁVKA. Pak upozorňujeme, že zboží nebude baleno jednotlivě po druzích, ale hromadně po jednotlivých komponentech - týká se KREATIVNÍCH SAD. Sleva však může být uplatněna i jinak a to na základě vzájemné dohody. Pokud požádáte o slevu - týká se kreativních sad - bude zboží automaticky baleno po jednotlivých komponentech, tedy hromadně.
 8. Pokud v poslední kolonce při objednávání zboží uvedete, že žádáte hromadné balení - protože např. objednáváte pro celou skupinu dětí, bude zboží baleno po jednotlivých komponentech hromadně. Jedná se zejména o kreativní sady. Znamená to tedy, že objednáváte-li třeba 50 ks andílků, budete mít v 1 sáčku 50 ks hlaviček, v jiném 100 křidélek, zvlášt 50 tělíček apod. Můžete požádat o slevu za podmínky - viz bod 7. Právo výběru si vyhrazuje majitel eshopu.
 9. Na Slovensko objednávky vyřizujeme pouze po předchozím domluvě. Poštovné a dopravné a ostatní platební podmínky je potřeba dohodnout individuálně a zákazník si vše musí odsouhlasit emailem.
 10. Výrobky a služby na zakázku jsou vždy řešeny individuálně. Objednávky přijímáme emailem se všemi danými podklady pro výrobu. Je však nutné předem zaplatit zálohu 200 Kč (u keramických cedulek), u ostatních zakázek bude záloha určena dle individuálních podmínek (spotřeba materiálu, ostatní náklady). Bez této zálohy nelze zakázku začít plnit. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a na zakázce nebude provedena žádná činnost (návrh, zpracování a ostatní činnosti), může požádat o vrácení zálohy. V ostatních případech je záloha nevratná.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 4. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu - bez nákladů vynaložených na dodání zboží, kupujícímu nejpozději do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo složenkou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. V případě zakázkové výroby, kterou zákazník již odsouhlasil, bude storno poplatek vypočten dle spotřebovaného materiálu a ostatní režie. Nejméně však 200,- Kč.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a
  v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Kupující si může vybrat z několika možností plateb, dopravců apod.

Podmínky doručování České pošty najdete na www.ceskaposta.cz, podmínky doručování DPD najdete na www.dpd.cz

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující
  před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.
 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny 
  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Najde-li kupující ve svém rozbaleném balíčku zboží, které mu dle jeho objednávky nenáleží, je jeho povinností tuto skutečnost ihned oznámit prodávajícímu písemně na email obchod@artjana.cz. Uplatňuje-li reklamaci z důvodu chybně zaslaného zboží či zboží poškozeného, je třeba ihned oznámit prodávajícímu písemně na email obchod@artjana.cz včetně zaslané fotodokumentace. Reklamace pak bude ihned nejpozději do 30 dnů vyřízena.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu včetně fotografií nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo dále společně vše jen jako osobní údaje.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, tzn. při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel čl. 5 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen 
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem  
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát  zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

GDPR zpracování osobních údajů

Prodejce na portále www.ArtJana.cz  je ve vztahu k osobním údajům uživatelů - kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Provozovatel stránek www.ArtJana.cz Jana Škubalová, Zábělská 87, 31200 Plzeň, IČ 64879267, je správcem těchto údajů.

 1. Prodejce se zavazuje zpracovávat osobní údaje získané za účelem uzavření kupní smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím. Prodejce není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec výše uvedeného účelu nebo je předávat třetím osobám.
 2. Prodejce zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu:
  • Jméno a příjmení kupujícího
  • Dodací adresa
  • Telefonní číslo kupujícího
  • Email

   Prodejce se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje kupujících jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím.

   Prodejce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních predpisů.  Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby .  Oprávněné osoby Prodejce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zverejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodejce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti.

   Po ukončení poskytování plnění, je Prodejce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě platných zákonů (např. daňový zákon).

   Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty, telefon
  Zábělská 87. 312 00 Plzeň, obchod@artjana.cz, telefon 608 332 958

 

 


 

 

POKYNY A PODMÍNKY PRO KURZY - platné od 1. 7. 2013

 

PŘIHLÁŠKA - PŘEDPLATNÉ

- každý účastník pravidelného kurzu si provede z webu závaznou objednávku a vybere variantu, kterou najde v horním menu vpravo pod záložkou KURZY, hlídání. Po rozbalení vybere kliknutím PŘIHLÁŠKA a dalším výběrem jaká nebo si vybere v levém menu KURZY a tam si zadá dle vlastního výběru a uvede počet lekcí.

- tuto přihlášku vyplní a na email mu přijde potvrzení o přijetí

- telefonicky pak dohodne termín a přesný čas

- pokud vybral variantu předplatné, pak si písemně dohodne jakou formou zaplatí, zda hotově či bezhotovostním převodem

- po zaplacení je účastník zapsán do určeného kurzu a platí pro něj následující pravidla

- předplatné se nevrací, pouze při dlouhodobé nemoci nebo dle dohody s majitelem obchodu

- zaplacené kurzovné je možné využít i k nákupu zboží v obchodě Art Jana

- zaplacené kurzovné v podobě Dárkového poukazu se také nevrací, platí stejné podmínky jako u jiného předplatného

- nemůže-li se účastník z jakýchkoli důvodů dostavit v termínu a čase a včas se omluví o žádnou předplacenou lekci nepřijde. Dohodne si pak náhradní či prodlouženou lekci. Zamešká-li účastník více lekcí a nenalezne-li vyučující a účastník náhradní termín vyhovující oběma stranám, předplatne se nevrací, lze nahradit hodnotou zboží či záměnou za jiného účastníka, případně se může dohodnout o jiné formě náhrady.

 

PŘIHLÁŠKA - BEZ PŘEDPLATNÉHO

- každý účastník provede z webu závaznou objednávku a vybere variantu bez předplatného
- tuto variantu si zákazník vybírá v tom případě, počítá-li s velmi nepravidelnou docházkou, tzv. na objednávku
- pro tento druh přihlášky platí, že POKUD BYLA VYBRÁNA JAKÁKO-LI PRAVIDELNÁ VARIANTA BEZ PŘEDPLATNÉHO ÚČASTNÍK SE ZAVAZUJE DODRŽOVAT DOHODNUTÉ TERMÍNY A ČASY. POKUD VŠAK Z JAKÉHOKOLI DŮVODU SE NEMŮŽE DOSTAVIT, JE TŘEBA CO NEJRYCHLEJI DANÝ TERMÍN A ČAS TELEFONICKY NEBO EMAILEM ZRUŠIT. Pokud bude omluven až týž den a nenalezne za sebe žádnou náhradu, může mu být účtováno 80 % z dohodnuté částky, které pravidelně platí. Jinou možností je domluvení si náhradního termínu, pak zákazník o nic nepřijde. Výjimkou je neúčast z důvodu nemoci.
 

DÁRKOVÉ POUKAZY

 
- objednáváte-li kurzy formou Dárkového poukazu, upozorňujeme, že pokud nebude využit do 6 měsíců ode dne zaplacení, propadá
 
- platí pro něj stejné podmínky jako pro předplatné, viz výše
 
 
OSTATNÍ POKYNY
 
- účastník si s sebou bere přezůvky, případně pracovní triko či jiný ochranný oděv
- v případě např. malování na látku si účastník přinese dohodnutý podkladní materiál, např. tričko, textil apod., pokud nebude dohodnuto jinak
- obecně v ceně lekcí jsou veškeré spotřební materiály, keramické hmoty, glazury, engoby, výpaly a ostatní materiály týkající se keramického vyrábění
- u ostatních technik jsou v ceně základní spotřební materiály
Platby za jednotlivé objednané lekce jsou prováděny buď ihned po skončení lekce nebo tak, jak je uvedeno v emailu, který potvrdí Vaši objednávku a budou v něm uvedeny pokyny k platbě
 
 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 - Zákazník provede objednávku z webu z levého menu.

 - Po obdržení faktury emailem, ve které jsou uvedeny platební podmínky, provede platbu.

 - Ihned po zaplacení obdrží potvrzení emailem. Před nástupem obdrží emailem formulář.

 - Formulář v den nástupu odevzdá vyplněný a podepsaný včetně všech příloh.

 - Od takto vzniklého smluvního vztahu může kdykoli odstoupit.
   Je-li částka zaplacena a pobyt zrušen 35 dní a více před plánovaným nástupem,
   lze uplatnit nárok na 50 % ze zaplacené částky za pobyt nebo v této hodnotě si vybrat zboží či ji
   uplatnit jako předplatné některého z kurzů, lze dohodnout i náhradníka. Vše je řešeno dohodou.

 - Je-li však tato objednávka rušena méně než 3 týdny před počátkem nástupu na plánovaný termín,
   dohodne si účastník s organizátorem tábora podmínky zrušení. Upozorňujeme však, že uhrazená částka propadá. Lze si
   dohodnout nákup zboží v hodnotě 20 % z částky nebo domluvit náhradníka. Vše je řešeno dohodou.

- V případě nemoci dítěte, je možné požádat o osobní podmínky odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY byly aktualizovány 1. 9. 2019.